Na ovim stranicama pronađite aktualne informacije o kreditima i bespovratnim poticajima koji se mogu iskoristiti za nabavku CNC strojeva, a koje objavljujemo u suradnji s našim partnerima - konzultantima specijaliziranim za metalnu industriju. Budite slobodni kontaktirati nas na prodaja@microcut-europe.eu za sva pitanja.

ESIF - Mali zajam

Financijski instrument ESIF (Europski strukturni i investicijski fondovi) mali zajmovi je namijenjen subjektima malog gospodarstva, a isti se financira iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj. U okviru ovog financijskog instrumenta HAMAG-BICRO će subjektima malog gospodarstva izravno odobravati male zajmove.

Koje su prihvatljive aktivnosti?
- osnivanje obrta i trgovačkih društava;
- modernizacija i proširenja već postojećeg poslovanja;
- samozapošljavanje;
- zadržavanje postojećih i povećanja broja novih radnih mjesta.

Značajka instrumenta/ Naziv programa ESIF Mali zajam
Ciljana skupina ·         Mikro gospodarski subjekt

·         Mali gospodarski subjekt

·         Srednji gospodarski subjekt

·         Fizičke osobe- u trenutku podnošenja zahtjeva za kredit nemaju registrirani vlastiti gospodarski subjekt- ukoliko se zajam odobri potrebno je registrirati gospodarski subjekt jer se Ugovor o zajmu ugovara isključivo sa registriranim gospodarskim subjektom.

Iznos Od 25.000,01 EUR do 50.000,00 EUR
Kamatna stopa* 0,1% - 0,5%
Poček Do 12 mjeseci ukoliko je rok otplate dulji od 2 godine
Rok otplate Do 10 godina uključujući poček
Instrumenti osiguranja Zadužnica, te ostali instrumenti osiguranja ovisno o procjeni rizika
Potpora De minimis
Namjena ·         Osnovna sredstva (materijalna i nematerijalna imovina)

·         Obrtna sredstva- do 30% iznosa zajma

Vrijednosti-indeksa-razvijenosti-i-pokazatelja-za-izračun-indeksa-razvijenosti-na-županijskoj-razini-2017

Financijski instrument nije namijenjen za:
Aktivnosti:
 • financiranje PDV-a
 • refinanciranje postojećih obveza
 • podmirenje obveza nastalih prije zaprimanja zahtjeva za zajam u HAMAG-BICRO;
 • investicije koje služe u osobne svrhe
 • izgradnja ili kupnja stambenih i poslovnih prostora radi prodaje ili iznajmljivanja osim u svrhu obavljanja turističke djelatnosti koju obavlja podnositelj zahtjeva
 • kupnja vlasničkih udjela u drugim subjektima
 • kupnja nekretnina i pokretnina od povezanih osoba; povezane osobe i poduzeća definirana su sukladno članku 3. Priloga I. Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014 od 17.lipnja 2014. te Međunarodnim računovodstvenim standardom 24
 • kupnja osobnih vozila
 • kupnja poslovnih prostora u fazi izgradnje
Djelatnosti:
 • trgovina na malo motornim gorivima i mazivima u specijaliziranim prodavaonicama (benzinske postaje)
 • djelatnost Taxi službe i djelatnost iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing) automobila i motornih vozila (rent-a car)
 • djelatnost cestovnog prijevoza tereta sukladno članku 3. stavku 2. Uredbe Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013.
 • trgovačke djelatnosti
 • djelatnosti izdavanja novina i drugih povremenih izdanja, djelatnosti proizvodnje i emitiranja radijskog i televizijskog sadržaja, djelatnosti novinskih agencija kao i uslužnih djelatnosti agencija za oglašavanje i odnosa s javnošću
 • djelatnosti jednog ili više ograničenih sektora sukladno Prilogu 3. Provedbene Uredbe Komisije (EU) br. 964/2014 od 11.rujna 2014.
 • poljoprivredne i ribarske djelatnosti te ostale djelatnosti i aktivnosti isključene važećim propisima o potporama male vrijednosti (Uredba Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18.prosinca   2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore).

Popis dokumentacije koju Prijavitelj dotavlja uz Zahtjev za ESIF Mali zajam preuzmite na sljedećem linku: Download

ESIF kredit za rast i razvoj

ESIF Krediti za rast i razvoj su dugoročni investicijski krediti za male i srednje poduzetnike koji posluju duže od dvije godine, te koji planiraju ulaganja u prerađivačkoj industriji, turizmu, kreativnoj industriji i uslugama temeljenim na znanju.

Korisnici ESIF Kredita za rast i razvoj mogu biti mali i srednji poduzetnici koji posluju najmanje dvije godine prije podnošenja zahtjeva za kredit poslovnoj banci.

Jedan poduzetnik može dobiti samo jedan ESIF Kredit za rast i razvoj.

Namjena za koju se sredstva mogu odobriti su ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu te prijenos vlasničkih prava, a do 30 posto iznosa kredita moći će se koristiti za obrtna sredstva povezana s predmetnom investicijom. Krediti se mogu odobriti samo za nove investicije, a refinanciranje postojećih kredita nije dozvoljeno.

Krediti se odobravaju na rok do 12 godina (uključujući poček do 2 godine), a za sektor turizma do 17 godina (uključujući poček do 4 godine).

Najniži iznos kredita može biti 100 tisuća EUR u kunskoj protuvrijednosti, dok je najviši 3 milijuna EUR u kunskoj protuvrijednosti, odnosno do 10 milijuna EUR u kunskoj protuvrijednosti za sektor turizma. Ukupni kreditni potencijal „ESIF Kredita za rast i razvoj“ iznosi oko 200 milijuna EUR.

1. KORISNICI KREDITA

     Mali i srednji poduzetnici:

  • koji posluju na teritoriju Republike Hrvatske najmanje 2 godine prije podnošenja zahtjeva za kredit,
  • koji ispunjavaju sve uvjete prihvatljivosti,
  • koji planiraju ulaganja u prihvatljivim sektorima.

Uvjeti prihvatljivosti i prihvatljivi sektori navedeni su u tekstu cjelovitog programa kreditiranja.

U okviru ovog Programa, prihvatljivi korisnici kredita su i društva posebne namjene čiji vlasnici ili osnivači udovoljavaju svim gore navedenim kriterijima.

2. NAMJENA KREDITA

     Krediti su namijenjeni za nova ulaganja (investicije), i to kako slijedi:

     1. Osnovna sredstva
     Dugotrajna materijalna imovina
 • osnivačka ulaganja
 • kupnja zemljišta (do 10% iznosa kredita)
 • građevinski objekti (kupnja i/ili gradnja)
 • oprema i uređaji
     Dugotrajna nematerijalna imovina ako se
 • upotrebljava u poslovnoj jedinici koja prima potporu
 • vodi kao imovina koja se amortizira
 • kupuje po tržišnim cijenama od treće osobe nepovezane s kupcem
 • uključi u imovinu poduzetnika koji prima potporu i ostane povezana s projektom kojem se dodjeljuje potpora najmanje 3 godine
     2. Obrtna sredstva
 • vezana uz kreditirano ulaganje (investiciju), do najviše 30% iznosa ukupnog kredita.

3. NAČIN KREDITIRANJA

 • Putem poslovnih banaka*: Erste & Steiermärkische bank d.d., Privredna banka Zagreb d.d., Zagrebačka banka d.d.

*Banke su izabrane kroz proces javne nabave.

4. IZNOS KREDITA, ROK KORIŠTENJA I OTPLATA

     Jedan kredit sastoji se od sredstava iz izvora ESIF-a i od sredstava iz izvora poslovne banke u omjeru 50:50.

Dio kredita iz izvora ESIF-a može biti u kunama ili u kunama uz EUR valutnu klauzulu, dok se dio kredita iz izvora poslovne banke odobrava u kunama uz EUR valutnu klauzulu.

Poduzetnik mora osigurati vlastito učešće u kreditu u iznosu od najmanje 15% iznosa investicije bez PDV-a.

 

   Iznos kredita
 • od 100.000 EUR do 3.000.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju HNB-a na dan zaključenja ugovora
 • za sektor turizam najviši iznos kredita je 10.000.000 EUR
   Poček
 • do 2 godine (za sektor turizma, u iznimnim slučajevima do najviše 4 godine)
   Rok otplate
 • do 12 godina, uključujući poček
 • za sektor turizma može se, u iznimnim slučajevima, razmotriti odobrenje kredita s rokom otplate do 17 godina, uključujući poček
 • Iznimno, navedeni rok otplate i poček je moguće produljiti za korisnike kredita čije poslovanje je ugroženo uslijed COVID-19 pandemije, a sukladno mjerama Vlade Republike Hrvatske u cilju očuvanja razine gospodarske aktivnosti i likvidnosti

Tretman potpora iz ESIF-a: Nije dozvoljeno kumuliranje potpora iz ESIF sredstava na istom projektu, što znači da ovaj kredit nije moguće realizirati u kombinaciji s:

 • ESIF bespovratnim sredstvima (grantovima), niti kao predfinanciranje niti kao sufinanciranje;
 • drugim ESIF financijskim instrumentima, primjerice jamstvima HAMAG-BICRO-a;
 • drugim financijskim instrumentima, primjerice jamstvima HAMAG-BICRO-a financiranima iz državnog proračuna.

5. KAMATNA STOPA

     Na dio glavnice kredita iz ESIF-a
 • 0%
     Na dio glavnice kredita poslovne banke
 • u skladu s poslovnom odlukom banke

6. NAKNADE

     U okviru ovog programa kreditiranja, korisnici kredita oslobođeni su plaćanja svih naknada koje se uobičajeno naplaćuju za obradu zahtjeva i za rezervaciju sredstava.

7. OSIGURANJE

     Instrumenti osiguranja koji se ugovaraju pri realizaciji kredita iz ovog programa za uredno izvršenje obveza po kreditima jesu sukladno procjeni/zahtjevu poslovne banke te za povrat dodijeljene regionalne potpore i potpore male vrijednosti 2 (dvije) zadužnice poduzetnika, pri čemu je iznos obje zadužnice zbroj potpora u kunama.

8. ULOGE U PROVEDBI FINANCIJSKOG INSTRUMENTA „ESIF KREDITI ZA RAST I RAZVOJ“

     Hrvatska banka za obnovu i razvitak i Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije zaključili su dana 21.12.2016. Sporazum o financiranju razine I za provedbu financijskog instrumenta „ESIF Krediti za rast i razvoj“.

Popis dokumentacije koju Prijavitelj dotavlja uz Zahtjev za ESIF Mali zajam preuzmite na sljedećem linku: Download

Poticaji Zagrebačke županije